Schronisko Azorek

Wzór umowy adopcyjnej

Zobowiązanie do umowy …................

 

Zawarte dnia                     .2018 w Obornikach pomiędzy:

 

 

Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach

ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki

tel. 61 29 60 017, kom. 665 054 582

zwanym dalej Schroniskiem,

 

a

 

Imię i nazwisko:

Adres:

PESEL / REGON:

tel.:

mail:

zwanym dalej Adoptującym.

 

§ 1

Umowa dotyczy adopcji psa:

 1. Imię:

 2. Płeć: Samiec/samica

 3. Gatunek: pies

 4. Rasa: mieszaniec

 5. Umaszczenie:

 6. Cechy szczególne:

§ 2

Adopcja psa jest odpłatna. Opłatę w wysokości 49,20 złotych należy uiścić na rzecz Schroniska.

 

§ 3

Adoptujący zobowiązuje się do:

 1. 1. zarejestrowania zwierzęcia we właściwym urzędzie,

 2. 2.zapewnienia zwierzęciu starannej opieki weterynaryjnej obejmującej w szczególności przeprowadzanie obowiązkowych szczepień przeciw wściekliźnie,

 3. 3. zapewnienia zwierzęciu wyżywienia, wody oraz schronienia,

 4. 4. utrzymywania zwierzęcia w granicach swojej posiadłości oraz nie wypuszczanie go bez dozoru w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

 5. 5. zapewnienia poszanowania, ochrony, opieki oraz traktowania zwierzęcia z należytym szacunkiem, nie odsprzedawać, nie przekazywać go w formie prezentu ani towaru wymiennego,

 6. 6. nietrzymania zwierzęcia na łańcuchu oraz nietrzymania zwierzęcia w kojcu bez możliwości spacerów w celu umożliwienia zwierzęciu realizacji zachowań społecznych,

 7. 7. odprowadzenia zwierzęcia do Schroniska w ciągu 7 dni w razie gdyby nie spełniało oczekiwań Adoptującego,

 8. 8. niepoddawania zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym eksperymentom,

 9. 9. obowiązkowego zawiadomienia Schroniska w ciągu 24 godzin od zaginięcia zwierzęcia,

 10. 10. wykonania na koszt Schroniska-u wskazanego lekarza weterynarii- zabiegu sterylizacji samic:

 • w przeciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy adopcyjnej, w przypadku gdy zwierzę nie zostało poddane zabiegowi sterylizacji przed adopcją,

 • suk po pierwszej cieczce, gdy w momencie adopcji jest za młoda do przeprowadzenia zabiegu sterylizacji,

 • do momentu obowiązkowej sterylizacji Adoptujący nie dopuści do rozmnażania się suczki.

 

§ 4

Schronisko zastrzega sobie prawo do przeprowadzania inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia i zabrania go z powrotem do Schroniska w razie stwierdzenia nieodpowiednich warunków lub nieprzestrzegania warunków umowy adopcyjnej.

 

§ 5

Adoptujący oświadcza, że jest świadomy, iż niewywiązanie się z obowiązku sterylizacji psa będzie równoznaczne z utratą praw przysługujących właścicielowi, a pies zostanie zwrócony do Schroniska.

 

§ 6

Adoptujący oświadcza, że jest świadomy, iż w przypadku złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 tj.).

 

§ 7

Adoptujący oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację SAFE-ANIMAL, Międzynarodową Bazę Danych SAFE-ANIMAL z siedzibą w Tanowie, 72-004 Tanowo – Szczecin, ul. Wiatraczna 18 w celu prowadzenia baz danych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na ich udostępnianie pozostałym schroniskom i instytucją korzystającym z sieci Systemu Informacji o Zwierzętach. Odbierający psa oświadcza również, że został poinformowany o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz zapoznał się z regulaminem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki.

 

 

 

 

.............................................................                                                             ...............................................................                                                                                                                                                                                                                   

Schronisko                                                                                  Adoptujący                                                                                                                                                                                                                   
Do pobrania:

Wzór umowy adopcyjnej

Klauzula ochrony danych osobowych

Zarządzenie Burmistrza Obornik

Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach